Strona główna | O nas | Produkty | Katalogi | Multimedia | Kontakt: Sprzeda≈º i serwis |

Copyright TIMEX SA 2010 r. All Rights Reserved.

Timex S.A., siedziba: 00-203 Warszawa, Ul. Bonifraterska 17; NIP: 526 02 13 681; REGON: 011049911; KRS: 0000149974; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS; Kapitał zakładowy 500.000 zł (opłacony w całości)